קדיש

קדיש בארמית

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא. אָמֵן
בְּעָלְמָא דִּי בְרָא, כִּרְעוּתֵה, וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵה, וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵה, וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ. אָמֵן
בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל, בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן

שני השורות הבאות מדקלמות על ידי הקהילה ולאחר מכן על ידי החזן
יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא יִתְבָּרַךְ. וְיִשְׁתַּבַּח. וְיִתְפָּאַר. וְיִתְרוֹמַם. וְיִתְנַשֵּׂא. וְיִתְהַדָּר. וְיִתְעַלֶּה. וְיִתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְּקֻדְשָׁא, בְּרִיךְ הוּא. אָמֵן
לְעֵלָּא מִן כָּל בִּרְכָתָא ְשִׁירָתָא, תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא, דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא, וְאִמְרוּ אָמֵן. אָמֵן

עד כאן חצי קדיש

כאשר אומרים קדיש דרבנן מוסיפים

עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן. וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן. דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא קַדִּשְׁתָּא. דִּי בְאַתְרָא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר. יְהֵא לָנָא וּלְהוֹן וּלְכוֹן חִנָּא וְחִסְדָּא וְרַחֲמֵי. מִן קֳדָם מָארֵי שְׁמַיָּא וְאַרְעָא וְאִמְרוּ אָמֵן. אָמֵן


יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא, חַיִּים וְשָׂבָע וִישׁוּעָה וְנֶחָמָה וְשֵׁיזָבָא וּרְפוּאָה וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה וְכַפָּרָה וְרֵיוַח וְהַצָּלָה. לָנוּ וּלְכָל עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן. אָמֵן
עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִמְרוֹמָיו, הוּא בְּרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן. אָמֵן

תרגום הקדיש לעברית

יתגדל  ויתקדש שמו הגדול
בעולם אשר ברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו
בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן

שני השורות הבאות מדקלמות על ידי הקהילה ולאחר מכן על ידי החזן
יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא
למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן

עד כאן חצי קדיש

כאשר אומרים קדיש דרבנן מוסיפים

על ישראל ועל רבותינו ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ועל כל מי שעוסקים בתורה שיושבים שעוסקים בתורה הקדושה העוסקים בתורה הקדושה העוסקים בתורה אשר במקום הזה ואשר בכל מקום ומקום יהא לנו ולהם ולכם שלום רב חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות מרווחים וישועה מלפני אלוהינו אדון השמים והארץ מלפני אדון השמים והארץ מלפני אביהם שבשמים מלפני אבינו שבשמים ואמרו אמן.


יהא שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.
עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִמְרוֹמָיו, הוּא בְּרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן. אָמֵן

קדיש באנגלית

קדיש בנוסח עדות המזרח

Yitgadal veyitkadach chemé raba, (Amen)
Bealma di vera khirouté, veyamlikh malkhouté veyatsma’h pourkané vikarèv mechi’hé, (Amen)
Be’hayékhon ouvéyomékhon ouve’hayé dekhol bet yisraël, baagala ouvizman kariv veïmrou amen.

The next two lines are recited by the congregation and then the leader :
Yehé chemé raba mevarakh lealam oulealmé almaya, yitbarakh veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé veyithadar veyitalé veyithalal chemé dekoudcha, berikh hou
Leéla min kol birkhata vechirata, tichbérata vené’hémata, daamiran bealma. veïmrou amen

The half kaddish ends here.

Kaddish of the rabbis

Al yisraël veal rabanan veal talmidéhon veal kol talmidé talmidéhon deyatvin veaskin beoraïta kadichta di veatra haden vedi vekhol atar veatar yehé lana oulehon oulekhon chelama ‘hina ve’hisda ve’hayé arikhé oumézoné revi’hé vera’hamé min kodam élaha maré chemaya veara, veïmrou amen.

Yehé chelama raba min chemaya ‘hayim vessava vichoua vené’hama vechézava ourfoua oug’oula ousseli’ha vekhapara veréva’h vahatsala, lanou oulekhol amo yisraël, veïmrou amen.
Ossé chalom bimromav hou bera’hamav yaassé chalom alénou veal kol amo yisraël veïmrou amen.


קדיש בנוסח אשכנז

Yi sgadal vey i s kadach chemé rabo,
Beolmo di vero khi rous sé, veyaml i kh mal kous sé be’hayékhon ouveyomékhon ouve’hayé dekhol bes s y i s roël , baagolo ouvi zman kor iv, veïmrou omen.

The next two lines are recited by the congregation and then the leader :
Yehé chemé rabo mevorakh leolm ouleolm olmayo, y i sborakh vey i chtaba’h vey i spoar vey i s romam vey i snas sé vey i shadar vey i s salé vey i shalal chemé dekoudcho, ber i kh hou
Leélo min kol bi r khos so vechi ros so, touchbe’hos so vené’hémos so, daami ron beolmo, veïmrou omen.

The half kaddish ends here.

Kaddish of the rabbis

Al y i s roël veal rabonon veal talmidéhon, veal kol talmidé salmidéhon veal kol mon deos k in beorayas so di veas ro hodèn vedi vekhol as sar vaas sar , yehé lehon oulekhôn chelomo rabo, ‘hino ve’hi sdo vera’hamin ve’hay in ar i khin oumezono revi ’ho oufour kono min kodom avouhon di vi chemayo (vearo) , veïmrou omen.

Yehé chelomo rabo min chemayo ve’hay im olénou veal kol y i s roël , veïmrou omen.
Os sé cholom bimromov hou yaas sé cholom olénou veal kol y i s roël veïmrou omen.

תרגום הקדיש באנגלית

May His great name be exalted and sanctified (Amen)
In the world which He created according to His will! May He establish His kingdom and may His salvation blossom and His anointed be near. (Amen)
During your lifetime and during your days and during the lifetimes of all the House of Israel, speedily and very soon! And say, Amen.May His great name be blessed for ever, and to all eternity! Blessed and praised, glorified and exalted, extolled and honoured, adored and lauded be the name of the Holy One, blessed be He, (Amen)
Above and beyond all the blessings, hymns, praises and consolations that are uttered in the world! And say, Amen.

The half kaddish ends here

Kaddish of the rabbis

To Israel, to the Rabbis and their disciples to the disciples of their disciples, and to all those who engage in the study of the Torah in this [holy]z place or in any other place, may there come abundant peace, grace, lovingkindness and compassion, long life ample sustenance and salvation from the Father who is in heaven (and earth); and say, Amen.

May there be abundant peace from heaven, [and] [good] life satisfaction, help, comfort, refuge, healing, redemption, forgiveness, atonement, for us and for all his people [upon us and upon all] Israel; and say, Amen.
May He who makes peace in His high places grant [in his mercy]g peace upon us and upon all [his nation]h Israel; and say, Amen.

 

על הקדיש

הקדיש נאמר בארמית, הוא מוזכר כבר בתלמוד. הקדיש מכיל דברי שבח והלל לשם יתברך. למעשה, יש נוסחים של קדיש המתאימים למצבים שונים.

הקדיש נפתח במילים:

"יתגדל ויתקדש שמיה רבא" – יתגדל ויתקדש השם הגדול של הבורא יתברך. הוא מבטא את האמונה בשם גם ברגעים קשים של אובדן ושל פרידה, ומסתיים בתפילה לשלום בארץ: "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן"

מי ומתי אומרים קדיש ?

קדיש יתום אומרים מי שנפטרו אביו או אמו, ואומרים אותו במשך השנה מהפטירה. יש האומרים קדיש גם לאחר פטירת אח, אחות או רעייה.

אדם שנפטר ואין לו משפחה וקרובים שיאמרו עליו קדיש, ממנים מישהו שיאמר עליו קדיש. יש ארגוני חסד וישיבות המציעים לאמר קדיש בעבור תרומה סמלית לצורך צדקה.

אמירת קדיש מעלה את הנשמה בעולם האמת. בתלמוד מובא: כי רשעים נידונים לגיהנום ונמצאים שם שנים עשר חודשים. לכן, נהוג לא לומר קדיש במשך שנה תמימה, שלא יתפס חלילה שנפטר נידון בגיהנום כרשע.

יש הנוהגים להפסיק לומר קדיש לאחר 11 חודשים, והספרדים מפסיקים להגיד קדיש במשך שבוע אחד.

אחרי השנה הראשונה, אומרים קדיש פעם בשנה ביום הפטירה.

קדיש לאבלים 

קדיש על אביו ואמו אומר י"א חודש פחות יום אחד. תניא: כל שנים עשר חודש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת. ואמרו משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש (שבת קנ"ב). וכדי שלא להעמיד את אבותיו כרשעים, אומרים קדיש רק 11 חודש (הרמ"א יו"ד סי' שע"ו ד).

כתב האריז"ל, שהקדיש שאומרים בשנה הראשונה הוא להעלות אביהם מגיהנם לג"ע, והקדיש ביום הזיכרון, הוא להעלותן מגן עדן עצמו למדרגה יותר גדולה ומעולה. וזהו שאמרו חז"ל 'בן מזכא אבא' (סנהדרין ק"ד).

יש נוהגים שנכדים אומרים קדיש בשביל סבא או סבתא, שבני בנים הרי הם כבנים. ומהר"י קולין (סי' ל') כתב דלא הוו כבנים ממש, ועשה פשרה שאם יש אבל אחר שהוא הבן, יאמר הבן קדיש שתי פעמים והנכד יאמר רק פעם אחת (מטה משה ח"א סי' רט"ו).

 

קדיש : Youtube